Semalt bilen spam botlaryny duruzyň

Google Analytics-de sahypaňyza girmegiňize we galp görnüşleri görkezmegiňiziň öňüni alýan erbet traffigi blokirlemek möhümdir. Ilki bilen, traffigiňyzyň Google-dan gelýändigine ýa-da botlaryň gatnaşýandygyna düşünmeli. Trafikde garaşylmadyk köpelişi görseňiz, SEO-ny dogry ýerine ýetirmändigiňiz üçin kanuny bolmazlygy ähtimal. “Google Analytics” -de Trafik çeşmeleri bölümine girip, traffigiň hilini we IP adreslerini barlamaly. Web gözlegçiler, robotlar ýa-da awtomatik täzeleýjiler: olara islendik zady atlandyryp bilersiňiz, ýöne programma üpjünçiliginiň hakyky adamlar ýaly Bütindünýä Kerebini ulanýandygyna göz ýumup bilmersiňiz. Gynansagam, web sahypalaryňyza hiç hili peýdasy degmeýär we diňe adamlar ýaly hereket edip, size köp pikir berýär. Başga bir tarapdan, ýokary bäsdeşlik sebäpli hiç kimiň web sahypasyna köp traffik sürmegi mümkin däl bolup biler. Gözleg motorynyň netijelerinde sahypaňyzy de-indeksläp bilýän botlar bilen synanyşyklaryňyzy tamamlap bilersiňiz. Google diňe ulanyjylara hakyky we hakyky maglumatlary berýän baglanyşyklary we sahypalary gözleýär. Hakyky adamlara meňzeýän spambotlaryňyz köp bolsa, spama garşy çäreler köplenç ara alnyp maslahatlaşylýan forumlarda çözgüt gözlemeli. Göze görünmeýän robotlardan ýadasaňyz, botlar we zyýanly programma üpjünçiligi, hakyky netijeleri döretmäge ýol bermezden, sahypa görnüşlerini, galp hitleri we belki baglanyşyk baglanyşyklaryny basmak üçin döredildi.

Bagtymyza, birnäçe möhüm zady ýatda saklap, botlardan we spamdan dynmak mümkin. Şunuň bilen baglylykda, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell size aşakdaky maslahatlary gözden geçirmegi teklip edýär:

Botlar bilen baglanyşykly mesele

Botlaryň hakyky meselesine diňe käbir mysallara seredilende düşünip bilersiňiz. Birinji mysal, Google botlaryňyz bar bolsa, bular adatça size meňzeş sahypa görnüşlerini bermek üçin döredildi. Şeýle hem, web sahypalaryňyzy täzelemäge mejbur etmek üçin döredilen botlardan ejir çekip bilersiňiz. Bularyň ikisi-de sahypalaryňyza girip, traffigi we analitik hitleri köpeldýär. Olaryň ýokary bökmek derejesi bar we web sahypalarynda az wagt sarp edýärler. Bu iki botyň arasyndaky ýeke-täk tapawut, Google botlary peýdaly bir zat edýär, sahypalaryňyzy indekslemek üçin maglumatlary yzyna berýär, täzelenýän botlar bolsa traffik statistikaňyzy ep-esli derejede ýokarlandyrýar we şahamça programmalaryňyzy howp astyna salýar. Şeýlelik bilen, botlary kesgitlemek we mümkin boldugyça ir öňüni almak gaty möhümdir. Google işiňizi aňsatlaşdyrmak üçin köp sanly programma we gural bilen üpjün edýändigi üçin köp zat etmeli däl. Spamerler botlaryny belli bir wagtlap blokirläp bilerler, ýöne has gowy netijeler üçin gapdaldaky blokirleme hemişelik bolmaly.

Islenilmeýän bot traffigini petiklemek

Islenilmeýän bot traffigini .htaccess faýllary bilen blokirläp bilersiňiz. Bu faýllardaky botlary blokirleseňiz, web sahypaňyzyň umumy işleýşini gowulaşdyryp bilersiňiz. Bu usuly ulanyp, diňe spambot hökmünde tanalýan we bilinýän botlary bloklap bilersiňiz. Botlar özlerini kanuny ulanyjylar diýip tanasa, IP adreslerini mümkin boldugyça ir blokirleseňiz gowy bolar. IP salgylaryny kesgitleýänçäňiz we web hostyňyzdaky sazlamalary düzýänçäňiz, botlaryň hemmesini bloklap bilmersiňiz.

Başga bir usul .htaccess faýllaryňyzy ulanyp botlary blokirlemekdir. Şeýle hem mümkin boldugyça köp IP adresi blokirlemek ýa-da howply IP adresleri ygtybarly salgylar bilen çalyşmak möhümdir. WordPress ulanyjy bolsaňyz, erbet bot traffigini dolandyrmalysyňyz, sebäbi bu hakerleriň köp sanly faýllara hüjüm edýän platformasydyr. .Htaccess faýlyňyzy redaktirläp we internetde howpsuz bolmak üçin dürli kodlary goýup bilersiňiz.

send email